De gegevens voor jouw bestelling worden verwerkt. Dit kan even duren (max. 30 seconden)... een moment geduld.

Algemene voorwaarden Uw Montagedienst (klusservice partner van GAMMA)

Hier vind je een overzicht van de algemene voorwaarden van Uw Montagedienst (klusservice partner van GAMMA). Het is van belang dat je deze voorwaarden goed doorneemt zodat je weet wat de montagedienst van Uw Montagedienst precies inhoudt. Daarbij benodigd elke klus een goede voorbereiding en daar ben je voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 1 Definities

- Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht geeft tot het uitvoeren van de montageklus.
- Opdrachtnemer: Uw Montagedienst, de rechtspersoon die de opdracht aanneemt en de werkzaamheden voor haar risico uit laat voeren door één van haar uitvoerders.
- Uitvoerder: de zelfstandige vakman die door de Opdrachtnemer wordt aangewezen als uitvoerende partij van de werkzaamheden.
- Opdracht: de overeenkomst inzake de uitvoering van de montageklus die tot stand komt op het moment dat Opdrachtgever de opdracht bevestigt in de bestelstraat.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden in het nadeel van de Opdrachtgever is niet toegestaan.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst, bedenktijd en ontbinding

1. De overeenkomst komt tot stand door het (elektronisch) bericht van aanvaarding van het aanbod door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever ontvangt na aanvaarding een email met bevestiging van het aanbod.
3. Na aanvaarding van het aanbod maakt de Uitvoerder met Opdrachtgever een afspraak over de datum waarop het werk wordt uitgevoerd, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht terug te geven indien de opdracht niet past binnen de Algemene- en Dienstvoorwaarden.
5. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht binnen 14 kalenderdagen (bedenktijd), te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, eenzijdig en zonder opgave van redenen te annuleren. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk bij de Opdrachtnemer op te geven.
6. Indien Opdrachtgever wenst dat de opdracht binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd moet worden, doet de Opdrachtgever afstand van het recht van annulering binnen de (wettelijke) bedenktijd. Hierdoor kan de opdracht uitgevoerd worden binnen 14 kalenderdagen.
7. Indien de afspraak voor uitvoering niet op tijd geannuleerd wordt door Opdrachtgever, brengt de Opdrachtnemer 35% van de opdrachtsom als annuleringskosten in rekening met een minimum van € 45,-. De annuleringsperiode kan per opdracht verschillen, deze kan worden gevonden in de Dienstvoorwaarden. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk bij de Opdrachtnemer op te geven.
8. Alle prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten en exclusief tol- en/of parkeerkosten, materialen en meerwerk dat tijdens de uitvoering van opdracht naar voren komt.
9. Indien de Opdrachtnemer niet binnen de gewenste voorkeursdata een Uitvoerder kan verzorgen heeft de Opdrachtnemer het recht de opdracht eenzijdig en kosteloos te annuleren. Opdrachtnemer dient de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever op te geven.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal het werk, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen binnen de normale werktijden van de Uitvoerder worden verricht,
tenzij anders overeengekomen. De normale werktijden van de Uitvoerder zijn op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.
2. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. Opdrachtnemer is verplicht om de Opdrachtgever te wijzen op:
- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht;
- onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze;
- gebreken of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door de daartoe ter zake deskundige personen.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte gegevens, ook als deze afkomstig zijn van derden, en staat ervoor in dat Opdrachtnemer op basis daarvan de overeenkomst op correcte wijze kan uitvoeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor, dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de ten behoeve van het werk te verschaffen gegevens.
3. Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie ter beschikking. Kosten van elektriciteit, gas en water zijn voor
rekening van Opdrachtgever. Ook eventuele tol- en/of parkeerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever; deze worden separaat in rekening gebracht.
4. Opdrachtgever verstrekt geen opdracht waarbij de werkzaamheden in het buitenland of op de Waddeneilanden plaatsvinden.
5. Opdrachtgever verklaart desbetreffende woning/pand tegen de gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.
6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Opdrachtgever behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan tijdig op de hoogte te stellen. In dat geval zal Opdrachtnemer de werkzaamheden opnieuw inplannen volgens haar planning.
7. Indien van toepassing dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de te monteren producten, compleet, in de originele verpakking en indien van toepassing conform de voorschriften van de fabrikant op de dag van montage gereed staan op de plaats van de klus.
8. Opdrachtgever verklaart dat de te monteren producten zijn aangeschaft bij de (web)winkel van waaruit de opdracht ook is aangevraagd.
9. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 1 t/m 8, dan dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed, indien deze schade hem kan worden toegerekend. Indien de Uitvoerder de opdracht niet kan uitvoeren brengt Opdrachtgever 35% van de opdrachtsom in rekening met een minimum van € 45,-. Kosten worden naar rato berekend indien de werkzaamheden deels kunnen worden uitgevoerd.

10. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld tenzij de schade het gevolg is van de omstandigheid dat Opdrachtnemer heeft nagelaten om Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht die hij kende of behoorde te kennen of heeft nagelaten Opdrachtgever op grond van artikel 4 lid 3 te informeren.

 

Artikel 6 Meer- en minderwerk

1. Opdrachtgever kan nadat de overeenkomst is gesloten meer- en/of minderwerk opdragen.
2. Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de financiële consequenties. Opdrachtnemer kan alleen aanspraak maken op betaling van het meerwerk indien zij Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de financiële consequenties heeft gewezen, tenzij Opdrachtgever de financiële consequenties had moeten begrijpen.
3. Het meerwerk en/of saldo van het meer-/minderwerk wordt in rekening gebracht via de eindfactuur.

 

Artikel 7 Betaling

1. Na afronding van de werkzaamheden en akkoord op oplevering, ontvangt Opdrachtgever het verzoek om de eindfactuur te voldoen middels de iDEAL link in de betreffende e-mail. De betaling dient voldaan te worden voor de vervaldatum op de factuur.
2. Met het akkoord (digitale handtekening) verklaart de Opdrachtgever dat alle werkzaamheden correct en conform afspraak zijn uitgevoerd. Bij reclamaties na oplevering van de werkzaamheden dient Opdrachtgever te kunnen aantonen dat het gebrek is ontstaan na oplevering en niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik of andere externe factoren.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1 één betalingsherinnering, waarin Opdrachtgever op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld om de betaling alsnog binnen 5 dagen, tenzij anders aangegeven, na ontvangst van de betalingsherinnering te voldoen.
4. Indien de betaling niet tijdig is verricht, kan Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaltermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW, dan wel artikel 6:119a BW.
5. Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Opdrachtnemer hiertoe over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien Opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij aan de garantie geen rechten ontlenen.
7. Het bestaan van reclamaties schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 8 Betaling

1. Opdrachtnemer garandeert een goede uitvoering van de werkzaamheden conform de voor een fabrikant geldende dan wel algemeen geldende voorschriften en richtlijnen.
2. De garantietermijn bedraagt één jaar na de datum van oplevering van de werkzaamheden.
3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie als hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. De Opdrachtgever kan alleen beroep doen op garantie, indien de producten zijn aangeschaft bij de (web)winkel van waaruit ook de opdracht is gekomen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij Opdrachtnemer zijn gemeld, hoeven niet door de Opdrachtnemer in behandeling te worden genomen.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend. Opdrachtnemer verklaart verzekerd te zijn, indien schade optreedt als gevolg van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van Opdrachtnemer dekking wordt geboden.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
4. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraak tot vergoeding van schade, voor zover deze door uitvoering van werkzaamheden ontstaat die expliciet op verzoek van de Opdrachtgever zijn
uitgevoerd waarbij de Uitvoerder heeft gewezen op de risico’s of afwijking op de voorgeschreven regels.

 

Artikel 10 Privacy

1. De door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer verwerkt ten behoeve van de onderneming en opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ter beschikking stellen aan derden, indien dit nodig is ter uitvoering van de overeenkomst, indien Opdrachtgever daar schriftelijk mee heeft ingestemd of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 11 Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die Opdrachtgever niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de tot dat moment door Opdrachtnemer gemaakte kosten.
3. Onder overmacht worden eveneens verstaan weersinvloeden, molest, oorlog en andere overmachtssituaties.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Opdrachtgever dient een eventuele klacht met betrekking tot het uitgevoerde werk binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen zowel telefonisch als schriftelijk (waaronder elektronisch) bij Opdrachtnemer worden ingediend. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven.
2. Als Opdrachtgever Opdrachtnemer van een tekortkoming op de hoogte stelt, is Opdrachtnemer verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever mee te delen of zij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft Opdrachtnemer aan op welke wijze en wanneer zij tot herstel zal overgaan. Als zij daartoe niet bereid is, vermeldt zij de redenen daarvan.
3. Opdrachtnemer zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan zij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan niet voor haar rekening en risico komt. Voor eventueel uit de tekortkoming voortvloeiende schade is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk indien deze het gevolg is van werkzaamheden die onder haar verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.
4. Partijen zullen ernaar streven om hun geschil in goed overleg tot een oplossing te brengen.
5. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet anders bepaalt.

Algemene voorwaarden Uw Montagedienst (klusservice partner van GAMMA) – april 2022